หน้าแรก

ใบงานคณิตศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

ใบงานคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด

ใบงาน

แสดงความคิดเห็น

ใบงานรวม

ใบงานเรื่องโจทย์ปัญหาระคน

แสดงความคิดเห็น

โจทย์ปัญหาระคน

แบบทดสอบ 4

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การชั่ง (Weighing)

แบบทดสอบ 3

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

(Positive or negative.)

Older Entries Newer Entries