ใบงาน เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตัวเลขไทย

 ใบงานนี้ใช้ฝึกให้นักเรียนได้ ทบทวนความรู้เดิม หรือความจำ เรื่องจำนวน ก่อนที่จะเริ่มเรียน ซึ่งตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แสดงจำนวน

การอ่านและการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ให้ถูกต้อง จะทำให้สื่อสารได้ถูกต้อง

Advertisements