ใบงาน จำนวนนับไม่เกิน1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตัวเลขอารบิก

การอ่านและการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 100-999, 1,000 และศูนย์ ซึ่งตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แสดงจำนวน

การอ่านและการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ   แสดงจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ให้ถูกต้อง จะทำให้สื่อสารได้ถูกต้อง

Advertisements