ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่อง ของจำนวน โดยให้เติมเครื่องหมาย

มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ

Advertisements