หน้าแรก

ใบงานเรื่องโจทย์ปัญหาระคน

ใส่ความเห็น

โจทย์ปัญหาระคน

Advertisements

แบบทดสอบ 4

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การชั่ง (Weighing)

แบบทดสอบ 3

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

(Positive or negative.)

แบบทดสอบ 2

ใส่ความเห็น

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่องการวัดความยาว (Measure the length.)

แบบทดสอบ 1

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (Numeral)

ใบงานจำนวน

ใส่ความเห็น

 

ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่อง ของจำนวน โดยให้เติมเครื่องหมาย

มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ

ใบงานมากกว่า/น้อยกว่า

3 ความเห็น

Older Entries Newer Entries